วัดท่าไม้

★★★★★0 review

วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามมะสีมา เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ ทรัพย์สินของวัดมีที่ดินตั้งวัด ๖ไร่ จากผู้มีจิตศรัทธาถวายและซื้อเพิ่มบ้าง ทิศเหนือติดแม่น้ำท่าจีน

ถาวรวัตถุที่สำคัญภายในวัดท่าไม้ ณ ปัจจุบัน ๑. พระอุโบสถ มีพระพุทธชินราชจำลองหน้าตัก ๖๙ นิ้ว เป็นพระประธานในพระอุโบสถ รวมทั้งมีพระเชียงแสน พระสุโขทัย และพระอู่ทอง ร่วมประดิษฐานในพระอุโบสถด้วย ๒. ศาลาการเปรียญ มีพระพุทธหิรัญราช เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปางประทานพร เป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ ๓. ศาลาชินบัญชร เป็นสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญสติปัฏฐานสี่ ๔. ศาลาบูรพาจารย์ เป็นศาลาที่ประดิษฐานพระเกจิดังในเมืองไทย ซึ่งทางวัดท่าไม้ได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ 4 รูป มี ๔.๑ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ๔.๒ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ๔.๓ พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสสโร) เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำท่าจีน ๔.๔ หลวงพ่อยี ๕. ศาลาเทวาพิทักษ์ เป็นที่ประดิษฐานพระราหูเป็นศาลาประกอบพิธีกรรมการสวดดาวนพเคราะห์ย้ายรวมถึงใช้เป็นศาลาเอนกประสงค์ต่างๆ ๖. ศาลาพระธรรมจักรแก้ว ๗. ศาลาเจ้าแม่กวนอิม เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเชื้อสายจีนได้กราบสักการบูชา ๘. ศาลาพระแม่สิริมหามายา ๙. หอฉัน ๑๐. หอกลอง ๑๑.หอระฆัง ๑๒.หอวัตถุมงคลและของที่ระลึก

วัดท่าไม้
Krathum Baen,Samutsakhon

Open Time

Monday-Sunday,7:00 AM-6:00 PM
034866824
wattamai.org
wattamai45
Facilities

Parking / ที่จอดรถ

Toilet

Food & Beverage

Leisure seat

Method of Payment
Cancellation conditions

เงื่อนไขการยกเลิกFacebook Logon